วิสัยทัศน์

วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด

วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ โดยจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีคุณภาพ ทั้งความรู้คู่คุณธรรม ด้วยวิธีที่หลากหลาย และยืดหยุ่นเพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับ ความต้องการของสังคม

ปรัชญา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด

                                                                                               คุณธรรมและความรู้  นำไปสู่ความเจริญ