คณะกรรมการนักเรียน

โรงเรียนสุวรรณวิทยา

นายพรชัย ค่ายมั่น

ประธานสภานักเรียนโรงเรียนสุวรรณวิทยา

ประธานสภานักเรียนโรงเรียนสุวรรณวิทยา

นางสาววรรณวิษา ดาวเศรษฐ

รองประธานสภานักเรียนโรงเรียนสุวรรณวิทยา

รองประธานสภานักเรียนโรงเรียนสุวรรณวิทยา

นางสาววัญญาภรณ์ ชัยชุมพร

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายกนกพล ใจบุญ

หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

นางสาววริสรา บุญธรรม

นางสาวรุ่งกานต์ ศักดิ์กุ

หัวหน้าฝ่ายระเบียบวินัย

หัวหน้าฝ่ายระเบียบวินัย

นางสาวผริตา สีเหมือย

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ

นางสาวกานติมา กันภัย

หัวหน้าฝ่ายปฏิคม

หัวหน้าฝ่ายปฏิคม

นางสาวภารดี บำราบ

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายวรชิต ร่วมคำ

หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

นางสาววลัยพรรณ แปนกอง

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวฐิติพร หิงขุนทด

หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก

หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก

นางสาววริสรา บุญธรรม

หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ

หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ

นายสิทธิพล นับประสิทธิ์

กรรมการ

กรรมการ

นายอาทิตย์ ผงทอง

กรรมการ

กรรมการ

นางสาวเกตุสุดา ภักดีแก้ว

กรรมการ

กรรมการ

นางสาวนรินทร์ทิพย์ หงษ์ทอง

กรรมการ

กรรมการ

นายบวรภัค ดีพา

กรรมการ

กรรมการ