ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ตั้งอยู่ที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ถนนบายพาส (ร้อยเอ็ด – อาจสามารถ) ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด บนเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓ งาน ๒๓ ตารางวา โดยดร.พรสิงห์  ชุปวา เป็นผู้รับใบอนุญาตและ  ดร.พวงเพชร  ชุปวา เป็นผู้จัดการ นายพรพรต  ชุปวาเป็นผู้อำนวยการ จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่พอสมควร มีประชากรที่อยู่ในช่วงวัยเรียนในระดับอาชีวศึกษาเป็นจำนวนมาก สถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาของรัฐมีการรับนักเรียนเข้าเรียนในจำนวนจำกัด ทำให้นักเรียน นักศึกษาบางส่วนต้องเดินทางไปศึกษาต่อในจังหวัดข้างเคียง ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระด้านค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้รับใบอนุญาตจึงเล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้ จึงได้พยายามหาทางช่วยเหลือ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา ผู้รับใบอนุญาตจึงได้ดำเนินการ

จัดตั้งโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ขึ้นในจังหวัดร้อยเอ็ด คือ โรงเรียนพรเพชรโปลีเทคนิคร้อยเอ็ด สังกัดสำนักบริหารบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เพื่อรองรับนักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจจะศึกษาในระดับนี้ และในปี การศึกษา ๒๕๔๔ ได้ดำเนินการเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในประเภทวิชาบริหารธุรกิจและประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนได้ขอเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนพรเพชรโปลีเทคนิคร้อยเอ็ด เป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด จนถึงปัจจุบัน

ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่ รอบเช้า รอบบ่าย ระบบปกติและระบบทวิภาคี