พันธกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด

        ๑. พัฒนาผู้เรียน และการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น และพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม

        ๒. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้อาชีวศึกษาและเทคโนโลยีให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

        ๓. จัดกิจกรรมที่หลากหลายในการพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

        ๔. ส่งเสริม แสวงหาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน

        ๕. ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงานและการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

        ๖. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้เกิดความสะดวก ความคล่องตัว ด้วยระบบที่ทันสมัยเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ

                    ๗. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยการใช้ระบบฐานข้อมูล และยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

เป้าประสงค์

วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด

                                                                                                  1. ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา

                                                                                               2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

                                                                                               3. ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ

                                                                                               4. ด้านงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม

                                                                                               5. ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

                                                                                               6. ด้านการบริการวิชาชีพ

                                                                                               7. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

เอกลักษณ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด

คุณธรรม  นำวิชาชีพ

อัตลักษณ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด

                                                                                                              เป็นคนดี มีทักษะ