คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดร.พรสิงห์ ชุปวา

ผู้รับใบอนุญาต

                                วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด

ดร.พวงเพชร ชุปวา

ผู้จัดการ

                            วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด

นายถาวร ชุปวา

  ที่ปรึกษา 

                                                                                                               วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด

นายพรพรต ชุปวา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

      วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด

นายสุรวุฒิ ธูปทอง

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด

หัวหน้ากลุ่มงานวัดประเมินผล

            วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด

นางบัวบาน ธูปทอง

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

       วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด

นางสาวประกายแก้ว โคตา

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด

หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน นักศึกษา

         วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด