โครงสร้างการบริหารงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด

นางสาวสมพร ติบรรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณวิทยา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณวิทยา

นางสาวกัลยา ชาวลาว

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวภิษสมัย คำดำ

นางสาวภิษสมัย คำดำ

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาววันดี สุกใส

นางสาววันดี สุกใส

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางวรรณา สมแสง

นางวรรณา สมแสง

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายเรืองชัย พจนี หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายเรืองชัย พจนี

ครู

หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน