แผนการจัดการเรียนรู้

โรงเรียนสุวรรณวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565
1
นางสาวภิษสมัย คำดำ
2
นางวรรณา สมแสง
3
นางสาววันดี สุกใส
4
นางสาวณัฐกานต์ บัวเรือง
5
นางสาวกัลยา ชาวลาว
6
นางสาวจิตติมา เบ้าเจริญ
7
นางดาวเรือง ดิษบรรจง
8
นางประภาพร อัตโต
9
นายเรืองชัย พจนี
10
นางสาวสุจิตตา ไผ่สมบูรณ์
11
นางสาวนุชนาฏ ล้วนศรี
12
นายอรรถพร วงษ์ลา