คณะกรรมการสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด

ดร.พรสิงห์ ชุปวา

ผู้รับใบอนุญาต

ประธานกรรมการสถานศึกษา

ประธานกรรมการสถานศึกษา

ดร.พวงเพชร ชุปวา

ผู้จัดการ

                                  รองระธานกรรมการสถานศึกษา

นายถาวร ชุปวา

ที่ปรึกษา

                                            กรรมการผู้แทนครู

จ.ส.อ.สุริยงค์ ทองศรีเมือง

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

พระครูเขมคุณากร

กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

นายสมชาย ผาสุข

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวสมพร ติบรรณ์

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ

จ.ส.อ.สุริยงค์ ทองศรีเมือง

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

พระครูเขมคุณากร

กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

นายสมชาย ผาสุข

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวสมพร ติบรรณ์

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ