ตัวแทนนักเรียน เข้าร่วม นำเสนอผลงานสื่อมัลติมีเดียสร้างสรรค์สำหรับวัยรุ่น ณ รพ.ร้อยเอ็ด