แผนกวิชาช่างยนต์

นายรัฐพล แกล้วกล้า
ตำแหน่ง ครู

นายพิเชษฐ์ ทิพย์เนตร
ตำแหน่ง ครู

นายชินกร วงษาสืบ
ตำแหน่ง ครู