บุคลากรอื่นๆ

นางสาวกาญจนา ทองดอนดู่
อาจารย์ ประจำวิชา ภาษาอังกฤษ

นางสาวสุวิสา ภารัง
อาจารย์ ประจำวิชา คณิตศาสตร์