อบรมพัฒนาเด็กและเยาวชนแกนนำ ปี 2560 หลักสูตร แกนนำสื่อวัยใสร้อยเอ็ด ที่รพ.ร้อยเอ็ด

เช้าวันนี้ (2 มิ.ย. 60) ที่ห้องประชุมชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายสุธี ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ประธานพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร ?แกนนำสื่อวัยใสร้อยเอ็ด? ปี 2560 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2560 โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ดจัดขึ้นตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ของคณะกรรมการกองทุนเด็ก จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้เด็กวัยรุ่นแกนนำในสถานศึกษาได้ฝึกผลิตสื่อมัลติมีเดียสร้างสรรค์ ช่วยกันรณรงค์แก้ไขป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนักเรียนผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 53 คน และโครงการนี้จะจัดประกวดผลงานหนังสือ STOP TEEN MOM ในช่วงเดือนกรกฎาคม ? สิงหาคม 2560 จากนั้นจะนำสื่อสร้างสรรค์สำหรับวัยรุ่นเผยแพร่ในสื่อออนไลน์เพื่อให้วัยรุ่นได้เข้าถึงสื่อที่มาจากวัยรุ่นด้วยกัน เปิดโอกาสให้เรียนรู้อย่างเข้าใจ นำสู่พฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป นายแพทย์เกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า ประเทศไทยมีการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศอาเซียน และจากการสำรวจสถานการณ์อนามัยเจริญพันธุ์ พบว่า วัยรุ่นไทย มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในช่วงอายุ 10-17 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่กำลังศึกษา และยังไม่มีความพร้อมในการดูแลลูก ในขณะที่ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ประมาณการทำแท้งของวัยรุ่น ถึงปีละสามแสนคน หรือวันละ 1,000 คน รวมทั้งอัตราการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น น้อยกว่าร้อยละ 50 ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวเกิดจากขาดความรู้ความเข้าใจ เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ การป้องกันการตั้งครรภ์ และทางเลือก เมื่อตั้งครรภ์ไม่พร้อม จังหวัดร้อยเอ็ดพบการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสูง อัตราการคลอดของมารดาที่เป็นวัยรุ่น อายุ 15-19 ปี และอัตราการคลอดของมารดาที่กำลังศึกษาในภาคบังคับ อายุ 10-14 ปี ของจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งผลกระทบต่อปัญหาทางด้านร่างกายของวัยรุ่นและทารก รวมถึงสภาพจิตใจ อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจ รวมทั้งค่าใช้จ่าย ในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้นจากปัญหาการติดเชื้อจากการทำแท้งเถื่อน